Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego www.leader-pack.pl, jako Konsumenci, tj. osoby, o których mowa w art. 22 kodeksu cywilnego, czyli osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres Leader, Zofia Kania, ul. Albańska 10, 60-123 Poznań.
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Leader, Zofia Kania, ul. Albańska 10, 60-123 Poznań.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia odstąpienia od umowy, ponosi Kupujący. Koszty te nie są zwracane przez Sprzedającego.
 6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Konsumentowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedającego dla danego zamówienia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie uzgodni ze Sprzedającym inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 


 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

 

 

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-      Adresat: Leader, Zofia Kania, ul. Albańska 10, 60-123 Poznań,

-      Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy/dostawy następujących rzeczy

-      Data zawarcia umowy/odbioru

-      Imię i nazwisko Zamawiającego(-ych)

-      Adres Zamawiającego(-ych)

-      Podpis Zamawiającego(-ych)

-      Data